Historia / Dni Betonu 2002

ZOBACZ REFERATY

Z myślą o przyszłości

Czy główną przesłanką stosowania betonów w przyszłości będzie ich użyteczność czy trwałość? Z jakich cementów będziemy budowali, jak je należy dobierać? Dom XXI wieku to „beton w jedności z natura” – takie pytania i takie wyzwania stawiali przed sobą uczestnicy DNI BETONU, które w dniach 8-10 października odbyły się w Szczyrku. – Cała konferencja zmierzała w kierunku: jak oszacować dzisiejszy produkt – beton – w przyszłości, by jego żywotność była nieograniczona. Przyszłość, przyszłość, jeszcze raz przyszłość, o to nam wszystkim chodzi – mówił Andrzej Ptak, prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.

W konferencji DNI BETONU zorganizowanej przez Polski Cement oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna wzięło udział prawie 350 osób. Obsada była międzynarodowa. Obok polskich naukowców zajmujących się betonem i budownictwem na konferencję przybyli goście z Kanady, Ukrainy, USA, Belgii, Włoch, Czech, Austrii i Niemiec. Konferencja odbywała się w malowniczo położonym hotelu Klimczok w Szczyrku w dniach 8-10 października. Na konferencję, która odbywała się pod hasłem „DNI BETONU. Tradycja i nowoczesność”, przysłano około 80 referatów, jednak organizatorzy postanowili przyjąć 67 z nich. Wszystkie nadesłane referaty znalazły się w książce pt. „DNI BETONU. Tradycja i nowoczesność” oraz na specjalnie przygotowanej płycie CD z materiałami konferencyjnymi. Program podzielono na 10 sesji. – Ta konferencja była zorganizowana w sposób bardzo nowoczesny. Każdej sesji przypisano koordynatora, który odpowiadał za dobór referatów – mówił prof. Andrzej Ajdukiewicz. Oprócz niego koordynatorami sesji byli: prof. Wiesław Kurdowski, prof. Lech Czarnecki, prof. Janusz Szwabowski, prof. Wojciech Radomski, prof. Jacek Śliwiński, prof. Jan Małolepszy oraz mgr inż. arch. Ryszard Jurkowski. Pierwszego i ostatniego dnia sesje odbywały się w głównej sali konferencyjnej. Drugiego dnia sesje zostały podzielone na dwie sale, w których prezentacje odbywały się równolegle: salę audiowizualną i Salę Wiosenną.

Renesans technologii betonu

– Jeżeli prześledzimy postęp w technologii betonu w świecie w okresie ostatniego ćwierćwiecza, a w Polsce w ciągu ostatniej dekady, to łatwo stwierdzić, że betony nowej generacji zdominowały badania i publikacje. Spowodowały, że bardzo wielu badaczy na świecie zajęło się ta problematyka – mówił prof. Andrzej Ajdukiewicz, koordynator sesji I „Betony nowej generacji”. – Ten okres to wielki renesans technologii betonu, wielki renesans badań materiałowych, który stymulował rozwój konstrukcji z betonu zarówno żelbetowych, jak i sprężonych. Dlatego podczas sesji, która prowadziłem, mowiliśmy głownie o betonach wysokowartościowych. Sesję I otwierał referat profesora Pierre-Claude’a Aitcina (Universite de Sherbrook, Kanada) pt. „Trwały wysokowartościowy beton – sztuka i wiedza”. – U zarania dwudziestego pierwszego wieku nietrudno przewidzieć, że stosowanie betonu wysokowartościowego będzie się zwiększać w celu przedłużenia trwałości użytkowej konstrukcji betonowych narażonych na oddziaływanie trudnych warunków. Innym powodem, który do tego doprowadzi jest duże zainteresowanie społeczeństwa ekologia – mówił profesor Aitcin. Profesor Jan Olek (USA) przedstawił „Betony wysokowartościowe – przegląd technologicznych doświadczeń z USA”.

Beton nowoczesny i ekonomiczny

Druga sesja została poświęcona betonowi towarowemu. Sesję otwierał referat prof. Francesca Biasioli (Uniwersytet w Turynie – Włochy, sekretarz generalny ERMCO – Europejskiej Organizacji Producentów Betonu Towarowego) pt. „Beton towarowy – nowe oblicze starego materiału na miarę XXI wieku”. – Fakt, że przemysł betoniarski jest przygotowany do podjęcia wszelkich starań, aby beton uznawany był w dalszym ciągu za optymalny materiał budowlany, a beton w formie towarowej za najlepszy sposób jego dostawy, nie pozostawia żadnych wątpliwości. W takich warunkach uznanie znaczącej roli ERMCO i zwiększanie szeregów jego członków przyczyni się do poprawy publicznego wizerunku przemysłu produkcji betonu towarowego i konkurencyjności naszego produktu. Organizacja wspiera i będzie wspierać działania na rzecz betonu towarowego, tak aby pozostał on najbardziej nowoczesnym i ekonomicznym materiałem budowlanym dla potrzeb budownictwa XXI wieku – mówił prof. Biasioli.

Światło jak beton

Autorzy wszystkich prezentowanych referatów poszukiwali dróg podniesienia trwałości betonu, a co za tym idzie zwiększenia efektywności konstrukcji betonowych i żelbetowych. Wszystkie referaty sesji III dotyczyły „Trwałości betonu”, a sesji IV – „Betonu w architekturze”. Prof. Dariusz Kozłowski przedstawił m.in. referat pt. „Archeologia idei i form – beton intencjonalny Louisa Kahna”. – W jego zrealizowanych, jak i intencjonalnych dziełach światło jest traktowane jak architektoniczny budulec, na równi z materiałem budowlanym – betonem. Beton kahnowski o perfekcyjnej fakturze i kolorze dobrze współpracuje z naturalnym kamieniem – mówił prof. Kozłowski.

Kolejne Sesje dotyczyły:

Sesja V – „Właściwości betonu”
Sesja VI – „Beton w infrastrukturze komunalnej”
Sesja VII – „Nowe technologie wykonywania konstrukcji betonowych”
Sesja VIII – „Drobnowymiarowe elementy beto¬nowe”
Sesja IX – „Beton w budownictwie komunikacyjnym”
Sesja X – Podsumowanie konferencji.

Przesłania, pytania, wyzwania

Ostatni referat pt. „Technologia betonu w kształceniu i działalności zawodowej inżyniera budownictwa” przygotowali profesorowie: Kazimierz Furtak, Jacek Śliwiński i Janusz Szwabowski. Na tle ogólnej sylwetki absolwenta kierunku studiów budownictwo autorzy przedstawili potrzeby współczesnego inżyniera w zakresie wiedzy o inżynierii i technologii betonów cementowych.

– Przedmiot „technologia betonu” jest prowadzony najczęściej na drugim roku studiów bezpośrednio po „materiałach budowlanych”. Samo następstwo tych przedmiotów nie budzi zastrzeżeń. Budzi natomiast zastrzeżenia nauczanie technologii betonu w całości, na długo przed zajęciami z przedmiotów konstrukcyjnych, takich jak: konstrukcje żelbetowe, konstrukcje sprężone, budowa mostów czy budownictwo przemysłowe. Nie sprzyja to kojarzeniu betonu przez słuchacza z materiałem poddanym oddziaływaniu bardzo złożonego układu różnorodnych obciążeń: mechanicznych, termicznych i chemicznych – uważają autorzy referatu. Nakreślili też kierunki zmian w kształceniu, jakie ich zdaniem należałoby wprowadzić. Zdaniem autorów dyskusja nad rolą i najkorzystniejszym przebiegiem kształcenia w zakresie nauki o betonie powinna być przedmiotem zainteresowania środowiska, a także jednym z nurtów działalności Sekcji Materiałów Budowlanych i Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN. Podczas sesji plenarnej, którą prowadził prof. Lech Czarnecki, sformułowano główne przesłania wynikające z konferencji, pytania i kontrowersje oraz wyzwania. – Podsumowanie naszej konferencji jest bardzo nowatorskim rozwiązaniem – mówił prof. Czarnecki.

– Myślę, że pomysł organizacji konferencji, który zrodził się cztery lata temu jest trafionym pomysłem. Dlatego z satysfakcją mogę poinformować, że kolejna konferencja DNI BETONU odbędzie się w dniach 13-15 października 2004 roku – powiedział na zakończenie Andrzej Ptak, prezes SPCiW.