ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SARS-CoV-2

KOMUNIKAT

Konferencji Dni Betonu 2021

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
dotyczące przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Producentów Cementu podaje do informacji uczestników Konferencji Dni Betonu 2021 poniższe informacje w wersji uwzględniającej stan prawny na dzień 4 października 2021 r.
czyli zalecenia zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Przedstawione zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosownie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.
Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie na stronie internetowej wydarzenia lub w formie ogłoszeń.
Stowarzyszenie Producentów Cementu zastrzega sobie możliwość zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od obowiązujących aktualnych wymagań prawno-administracyjnych.

1. Wytyczne dotyczące uczestników wydarzenia Konferencja Dni Betonu 2021.

1.1. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe lub bezpośredniego kontaktu uczestnika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 10 dni przed wydarzeniem, nie powinien on przychodzić na miejsce organizacji wydarzenia, powinien pozostać w domu i skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ.

1.2. Ze względu na ochronę przed COVID-19 zaleca się, aby w wydarzeniu nie brały udziału osoby posiadające choroby przewlekłe.

1.3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest:
a. dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia;
b. zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu lub na terenie wydarzenia, a także w kolejce oczekując na wejście na teren obiektu/wydarzenia;
c. samodzielne wyposażenie się uczestnika w materiały ochrony osobistej typu maseczka, rękawiczki jednorazowe;
d. ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni, recepcji, punktów gastronomicznych) z zachowaniem dystansu 1,5 metra;
e. ograniczenie czasu przebywania na terenie recepcji;
f. zastosowanie się do środków bezpieczeństwa stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków oraz w razie ewentualnej konieczności izolacji, o której mowa w pkt 1.5 poniżej.

1.4. Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
a. ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 1,5 metra;
b. zastosowanie się do podziału publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych – jeżeli organizator przewidział taką procedurę;
c. sprawne przemieszczanie się przy wejściu/wyjściu, w miarę możliwości przepuszczanie najpierw osób starszych.


1.5. Jeśli u uczestnika wystąpią wyraźne oznaki choroby jak np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu – zostanie on czasowo odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, a organizator wydarzenia powiadomi dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłosi incydent do kierownictwa obiektu, w którym realizowane jest wydarzenie, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała ta osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Odizolowany uczestnik zaś powinien oczekiwać na transport sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu.


1.6. Złożenie przez uczestnika dobrowolnego oświadczenia o byciu osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19 przy wejściu na wydarzenie lub wcześniej, drogą online umożliwia wstęp na wydarzenie bez podlegania limitom wynikającym z aktualnej sytuacji epidemiologicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wytyczne dotyczące personelu i organizacji terenu wydarzenia
2.1. Pracownicy i podwykonawcy obsługujący wydarzenie
a. pracownik mający symptomy zakażenia SARS-CoV-2 nie powinien korzystać z miejsc publicznych, w tym przychodzić do pracy, a w przypadku potwierdzenia u pracownika zakażenia niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę,
b. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu, pracownik zobowiązany jest do umycia rąk wodą z mydłem lub do dezynfekcji rąk dostępnymi w obiekcie płynami do dezynfekcji; na recepcjach przy wejściach do obiektów dostępne są płyny do dezynfekcji;
c. pracownik zobowiązany jest zasłaniać nos i usta maseczką podczas wykonywania obowiązków z klientami i interesariuszami; jeżeli pracownik zapomni maski – dostępne są w ww. recepcjach;
d. pracownik zobowiązany jest zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5 metra);
e. pracownik powinien regularnie często myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i/lub dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
f. pracownik podczas kaszlu i kichania powinien zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
g. pracownik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; pracownik powinien dezynfekować środkami do dezynfekcji telefon, klawiaturę i myszkę – przynajmniej raz w ciągu dnia roboczego,
h. pracownik zobowiązany jest do stosowania się do aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.

Powyższe zasady przewidziane dla pracowników obsługujących wydarzenie, obowiązują także podwykonawców obsługujących wydarzenie.

3. Przygotowanie obiektu do wydarzenia
3.1. Konferencja odbywa się w hotelu Gołębiewski w Wiśle, który działa zgodnie z dokumentem „Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (dawniej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym

3.2. Catering (przerwy kawowe, lunche, kolacje, bankiety)
a. serwowanie posiłków odbywać się może na kilka sposobów:
i. w lokalu/wydzielonej strefie gastronomicznej pod warunkiem, że: klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje oraz obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką.
ii. w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych;
b. serwowanie posiłków w ogródku gastronomicznym/lokalu/wydzielonej strefie gastronomicznej jest dopuszczalne, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali udostępnione miejsca;
c. dostępne dla gości i obsługi w strefach cateringowych środki dezynfekujące;
d. systematyczna dezynfekcja rąk;
e. klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa;
f. operator cateringowy / hotel zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.

.

KOMUNIKAT Dni Betonu 2021 – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SARS-CoV-2

Dobrowolne oświadczenie Uczestnika Konferencji Dni Betonu 2021