ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SARS-CoV-2

KOMUNIKAT

Konferencji Dni Betonu 2021

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
dotyczące przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Producentów Cementu podaje do informacji uczestników Konferencji Dni Betonu 2021 poniższe informacje w wersji uwzględniającej stan prawny i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 19.08.2021 r.

Zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosowanie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.

Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie na stronie internetowej wydarzenia lub w formie ogłoszeń.

Stowarzyszenie Producentów Cementu zastrzega sobie możliwość zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji.

 1. Wytyczne dotyczące uczestników wydarzenia Konferencja Dni Betonu 2021
  1. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe lub bezpośredniego kontaktu uczestnika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 10 dni przed wydarzeniem, nie powinien on przychodzić na miejsce organizacji wydarzenia, powinien pozostać w domu i skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ.
  2. Ze względu na ochronę przed COVID-19 zaleca się, aby w wydarzeniu nie brały udziału osoby posiadające choroby przewlekłe.
  3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest:
   • spełnienie jednego z trzech niżej wymienionych warunków:
    • zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem oraz okazanie przy wejściu na wydarzenie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid) w postaci elektronicznej lub papierowej;
    • posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich max. 6 miesięcy oraz okazanie przy wejściu stosownego potwierdzenia tego statusu, np. Unijny Certyfikat Covid lub;
    • posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 wykonanego max. 48 h przed godziną rozpoczęcia wydarzeniem;
   • złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
   • obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia;
   • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu lub na terenie wydarzenia, a także w kolejce oczekując na wejście na teren obiektu/wydarzenia;
   • samodzielne wyposażenie się uczestnika w materiały ochrony osobistej typu maseczka, rękawiczki jednorazowe;
   • ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni, recepcji, punktów gastronomicznych) z zachowaniem dystansu 1,5 metra;
   • ograniczenie czasu przebywania na terenie recepcji;
   • zastosowanie się do środków bezpieczeństw stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków oraz w razie ewentualnej konieczności izolacji, o której mowa w pkt. 1.5 poniżej;
   • umożliwienie wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych przy wejściu na wydarzenie – jeśli zostanie wprowadzona taka procedura.
  4. Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
   • ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 1,5 metra;
   • zastosowanie się do podziału publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych – jeżeli organizator przewidział taką procedurę;
   • sprawne przemieszczanie się przy wejściu/wyjściu, w miarę możliwości przepuszczanie najpierw osób starszych.
  5. Jeśli u uczestnika wystąpią wyraźne oznaki choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu – zostanie on czasowo odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, a organizator wydarzenia powiadomi dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłosi incydent do kierownictwa obiektu, w którym realizowane jest wydarzenie, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała ta osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).Odizolowany uczestnik zaś powinien oczekiwać na transport sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu.
  6. Złożenie przez uczestnika dobrowolnego oświadczenia o byciu osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19 przy wejściu na wydarzenie lub wcześniej, drogą online umożliwia wstęp na wydarzenie bez podlegania limitom wynikającym z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.
  7. Organizator może wymagać od uczestnika, który złoży ww. oświadczenie, okazania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid) – na wydruku lub w formie elektronicznej na telefonie lub innym urządzeniu umożliwiającym odczyt. Osoba zaszczepiona wymaganą liczbą dawek szczepionki może pobrać Unijny Certyfikat Covid na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mObywatel. O wydruk Unijnego Certyfikatu Covid można również poprosić punkt szczepień, lekarza lub pielęgniarkę POZ.
 2. Wytyczne dotyczące personelu i organizacji terenu wydarzenia
  1. Pracownicy i podwykonawcy obsługujący wydarzenie
   • pracownik mający symptomy zakażenia SARS-CoV-2 nie powinien korzystać z miejsc publicznych, w tym przychodzić do pracy, a w przypadku potwierdzenia u pracownika zakażenia niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę,
   • przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu, pracownik zobowiązany jest do umycia rąk wodą z mydłem lub do dezynfekcji rąk dostępnymi w obiekcie płynami do dezynfekcji; na recepcjach przy wejściach do obiektów dostępne są płyny do dezynfekcji;
   • pracownik zobowiązany jest zasłaniać nos i usta maseczką podczas wykonywania obowiązków z klientami i interesariuszami; jeżeli pracownik zapomni maski – dostępne są w ww. recepcjach;
   • pracownik zobowiązany jest zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5 metra);
   • pracownik powinien regularnie często myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i/lub dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
   • pracownik podczas kaszlu i kichania powinien zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
   • pracownik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; pracownik powinien dezynfekować środkami do dezynfekcji telefon, klawiaturę i myszkę – przynajmniej raz w ciągu dnia roboczego,
   • pracownik zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.

    Powyższe zasady przewidziane dla pracowników obsługujących wydarzenie, obowiązują także podwykonawców obsługujących wydarzenie.
 3. Przygotowanie obiektu do wydarzenia
  1. Konferencja odbywa się w hotelu Gołębiewski w Wiśle, który działa zgodnie z Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (dawniej Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
  2. Catering (przerwy kawowe, lunche, kolacje, bankiety)
   • serwowanie posiłków odbywać się może na kilka sposobów:
    • w lokalu/wydzielonej strefie gastronomicznej pod warunkiem, że: klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje oraz obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką.
    • w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych;
   • serwowanie posiłków w ogródku gastronomicznym/lokalu/wydzielonej strefie gastronomicznej jest dopuszczalne, pod warunkiem, że klienci będą zajmowali udostępnione miejsca;
   • dostępne dla gości i obsługi w strefach cateringowych środki dezynfekujące;
   • dezynfekcja lad i czytników płatniczych, przeprowadzanie co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi. Zaleca się dezynfekcję PIN-padów, skanerów – każdorazowo po/przed użyciem;
   • systematyczna dezynfekcja rąk;
   • klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa;
   • operator cateringowy / hotel zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.